De wijnkamer logo

Algemeen Privacybeleid

DE WIJNKAMER GCV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt DE WIJNKAMER GCV uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van DE WIJNKAMER GCV op het vlak van gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is DE WIJNKAMER GCV, wijnhandel met degustatieruimte, Kasteelstraat 11, 9200 Dendermonde, ondernemingsnummer 0839 265 675. Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met
DE WIJNKAMER GCV
adres: Kasteelstraat 11, 9200 Dendermonde
e-mail: info@dewijnkamer.be
telefoon: +32 478 90 48 40

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.Wanneer verzamelt en verwerkt DE WIJNKAMER GCV gegevens?

DE WIJNKAMER GCV verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u producten of diensten bij ons bestelt, als klant op ons beroep doet, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze producten of diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.Welke gegevens verzamelt en verwerkt DE WIJNKAMER GCV?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de producten of diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten. Financiƫle gegevens worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze formulieren op papier invult als wanneer u dat elektronisch doet.Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt DE WIJNKAMER GCV gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het verlenen van diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door DE WIJNKAMER GCV?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder controle van DE WIJNKAMER GCV. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met DE WIJNKAMER GCV. U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij DE WIJNKAMER GCV, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.Wijzigingen

DE WIJNKAMER GCV behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.